CÁC LOẠI TỤ

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Bảy
Sale Manager - 0903 728 090

Nguyễn Thị Sương Mai
Sale Staff - 0944 570 339

Tụ hóa loại nhỏ

Radial RM# 85oC-2000Hrs Bulk type
Radial RM# 85oC-2000Hrs Bulk type
Radial taping TAA type
Radial taping TAA type
Radial taping type
Radial taping type
RMZ long life 10000Hrs high volt
RMZ long life 10000Hrs high volt